Corona en tijdelijk Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) (update 6-4-2020)

Een ondernemer die omzetverlies verwacht (minimaal 20%) kan bij het UWV voor een periode van drie maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen (maximaal 90% van de loonsom, afhankelijk van het omzetverlies). UWV zal een voorschot verstrekken van 80% van de gevraagde tegemoetkoming. Hierdoor kunnen bedrijven hun personeel blijven doorbetalen.

Let op! Voorwaarde is dat er geen personeel ontslagen mag worden om bedrijfseconomische redenen in de subsidieperiode. Ook moeten de reguliere salarissen doorbetaald worden.

Deze Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) wordt zo spoedig mogelijk opengesteld en is de vervanger van de huidige regeling werktijdverkorting. Hiervoor kunnen bij SZW per direct geen nieuwe aanvragen meer voor worden ingediend. Aanvragen die al zijn gedaan, maar nog niet afgehandeld, zullen worden afgehandeld in de nieuwe regeling. Ondernemers kunnen de tegemoetkoming aanvragen voor een omzetdaling vanaf 1 maart.

De tegemoetkoming kan in ieder geval voor 3 maanden aangevraagd worden, met de mogelijkheid tot verlenging (eventueel onder andere voorwaarden) met nog eens 3 maanden.

De aanvraag verloopt overigens voortaan via het UWV en niet meer via het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Ander goed nieuws. De regeling is bedoeld voor alle werkenden, dus ook voor flexkrachten, inclusief mensen die werken op nulurencontract/oproepcontract – ook voor hen kunnen werkgevers een beroep doen op de nieuwe regeling. Eerder deze week werd al bekend dat de werktijdverkorting ook voor uitzend- en payrollbedrijven geldt. 

Er wordt alleen een vergoeding toegekend voor de loonkosten van werknemers die verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen (voor wie dus o.a. WW-premie betaald is/wordt). Ondernemers en vrijwel alle DGA’s inclusief hun partners op de loonlijst zijn niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen.

Hoe hoog is de tegemoetkoming?

De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de terugval in omzet, maximaal 90% van de loonsom. Hieronder enkele voorbeelden van hoe de relatie tussen omzetdaling en hoogte van de tegemoetkoming uitwerkt:

  • als 100% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 90% van de loonsom van een werkgever;
  • als 50% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 45% van de loonsom van een werkgever;
  • als 25% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 22,5% van de loonsom van de werkgever.

Om de loonsom te bepalen gebruik het UWV gegevens uit de loonaangifte. Hier komt voor alle bedrijven een opslag van 30 procent bovenop voor werkgeverslasten zoals opbouw van vakantiegeld, pensioen en sociale lasten. Wel wordt een uitzondering gemaakt voor veelverdieners: alleen salarissen tot € 9.538 per maand worden gecompenseerd.

Op basis van jouw aanvraag zal UWV een voorschot verstrekken ter hoogte van 80% van de verwachte tegemoetkoming.

De omzetdaling kan worden bepaald door de totale omzet 2019 te delen voor vier. De uitkomst wordt vervolgens vergeleken met de omzet in de maand maart-april-mei 2020. Is de daling groter dan 20%, kan een aanvraag worden ingediend. Soms is het effect pas vertraagd zichtbaar in de omzetcijfers. Het is dan een mogelijkheid voor werkgevers om een periode aan te geven voor de omzetvergelijking die één of twee maanden later start.

Gebruik de rekenhulp voor bepaling van de omzetdaling: https://www.rekenhulpomzetverlies.nl/

Achteraf wordt vastgesteld wat de werkelijke daling in de omzet is geweest. Voor aanvragen boven een nader te bepalen omvang van de tegemoetkoming is een accountantsverklaring vereist. Bij de definitieve vaststelling van de tegemoetkoming vindt nog een correctie plaats als er sprake is geweest van een daling van de loonsom.

Tegemoetkoming voor omzetverlies vanaf 1 maart 2020

De periode waarover jij tegemoetkoming kunt krijgen, hangt niet af van de datum waarop de regeling ingaat. Je kunt een tegemoetkoming krijgen voor omzetverlies vanaf 1 maart 2020, 1 april 2020 of 1 juni.

Site UWV: https://www.uwv.nl/werkgevers/overige-onderwerpen/now/detail/voorwaarden

Voor vragen en antwoorden over deze regeling zie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/vraag-en-antwoord/aanvragen-werktijdverkorting-en-ww-uitkering-personeel