Personenvennootschappen gemoderniseerd

Wanneer je als mkb’er een vof, maatschap of cv (dus personenvennootschap) hebt, krijg je per 1 januari 2020 te maken met ingrijpende veranderingen. Het verschil tussen de vof en maatschap verdwijnt en daar komt 1 vorm voor terug. De wijziging heeft vooral gevolgen voor de aansprakelijkheid. Bij de cv krijgt de stille vennoot meer bevoegdheden. Door de regels te vereenvoudigen moet samenwerken aantrekkelijker worden.

Er komen straks 2 in plaats van 3 personenvennootschappen; de vennootschap en de commanditaire vennootschap. De vof en maatschap verdwijnen qua inhoud en gaan over in de vennootschap. Het voorstel brengt een aantal belangrijke wijzigingen met zich mee, zoals:

  • De onderlinge verschillen verdwijnen. Bijvoorbeeld als het gaat om aansprakelijkheid.
  • De nieuwe vormen krijgen ook rechtspersoonlijkheid. Dit houdt onder andere in dat goederen eenvoudig op naam van de vennootschap kunnen worden gezet.
  • Vennoten kunnen makkelijker in- en uittreden. Uittreding leidt dan niet meer tot ontbinding van de hele personenvennootschap, zonder dat je daarvoor, zoals nu, allerlei ingewikkelde clausules moet opstellen.
  • In allebei de nieuwe vormen kun je beroeps- en bedrijfsactiviteiten uitvoeren.
  • Overdracht van het bedrijf wordt makkelijker.

Kortom, minder ingewikkeld gedoe over of je nu een maatschap of een vof moet beginnen.

Bestuur vennootschap

De vennootschap ontstaat net als nu door een overeenkomst tussen de vennoten, die elkaar verplichten iets in te brengen met als doel samen voordeel te halen. Het is niet verplicht om een akte op te maken. Vennoten worden na inwerkingtreding namelijk verplicht om tegenover elkaar verantwoording af te leggen over het bestuur van de vennootschap en het beheer van het vermogen.

Bescherming voor schuldeisers

Het voorstel biedt zekerheid voor vennoten en schuldeisers. De toekenning van rechtspersoonlijkheid brengt duidelijkheid voor schuldeisers. Zij kunnen namelijk makkelijker in registers zien wat van de vennootschap is. Een rechtspersoon kan namelijk (register)goederen op naam hebben staan. Ook geeft de regeling, net als nu, duidelijkheid over wie namens de vennootschap mag handelen. Vennoten moeten namelijk in het handelsregister zijn ingeschreven. Eventuele beperkende voorwaarden van vennoten moeten ook worden geregistreerd.

Het fictieve afgescheiden vermogen van de huidige vennootschappen verdwijnt. Schuldeisers kunnen voortaan de vennootschap aanspreken. En mocht deze de vordering niet kunnen voldoen? Dan zijn de vennoten hoofdelijk aansprakelijk. Dus niet meer voor een gelijk deel, zoals dat nu bij de maatschap is geregeld.

Wat ook verandert is dat bij een opdracht voor de vennootschap, bijvoorbeeld de restauratie van een kunstwerk of een fiscaal advies, de aansprakelijkheid kan worden beperkt tot de vennoot aan wie de opdracht uitdrukkelijk is gegeven. Iets waar in de praktijk behoefte aan is.

In- en uittreden

De aansprakelijkheid van vennoten na intreden of uittreden verandert ook. Als je als vennoot uittreedt kan je straks tot 5 jaar na het uittreden aansprakelijk worden gesteld voor verplichtingen uit de vennootschap. Daarna niet meer. Nu kan dat nog langer zijn. Als je toetreedt, word je meteen na toetreden aansprakelijk voor opeisbare vorderingen. Dit bevordert de zekerheid in het rechtsverkeer en schept duidelijkheid voor schuldeisers en vennoten.

De commanditaire vennootschap

Bij de commanditaire vennootschap (cv) mag de geldschieter voortaan ook openbaar handelingen voor de cv doen. Dit op basis van een volmacht, zonder medeaansprakelijk te worden. Als hij dat nu doet is de geldschieter wél medeaansprakelijk. Op deze manier wordt het flexibeler, zonder schuldeisers te benadelen.

Geen lastenverzwaring

In 2002 is ook een voorstel ingediend voor personenvennootschappen. Deze is in 2011 gesneuveld, omdat het te omslachtig was en te veel lastenverzwaring voor ondernemers meebracht. Het nieuwe wetsvoorstel brengt geen extra administratieve lasten met zich mee. De minister verwacht zelfs dat de nieuwe regeling de nalevingskosten verlagen. Van het deponeren van een jaarrekening is geen sprake.

Geen naamswijziging nodig

Bestaande vof ’s en maatschappen hoeven hun naam niet te wijzigen. Dit maakt de overgang naar de nieuwe regeling makkelijker. De vennootschap kan vormvrij worden aangegaan. En dat vermindert de nalevingskosten.

Bron: KvK