Wat verandert er per 1 juli 2016?

Per 1 juli 2016 treden een aantal wetswijzigingen in werking. Zo wordt de ketenbepaling gewijzigd en mogen jaarrekeningen vanaf boekjaar 2016 alleen via SBR of online service worden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Hieronder volgt een overzicht.

Belastingzaken

Motorrijtuigenbelasting niet meer per jaar
Betaalt u uw motorrijtuigenbelasting (Mrb) voor een heel jaar in 1 keer? Straks kan dit niet meer. U kunt dan alleen nog maandelijks automatisch laten afschrijven of zelf per 3 maanden vooruit betalen.

Boete voor zwartsparen verdubbeld
Vanaf 1 juli gaat de boete voor zwartsparen bij vrijwillig melden omhoog van 60% naar 120%. Bij niet melden geldt een boete van 300%.

Administratie

Jaarrekening deponeren uitsluitend digitaal
Rechtspersonen, financieel intermediairs en softwareleveranciers kunnen hun jaarrekening vanaf boekjaar 2016 per 1 juli 2016 alleen via SBR (Standard Business Reporting) of online service (laten) deponeren bij de Kamer van Koophandel.

Makkelijker verblijfsvergunning voor buitenlandse investeerder
De toelatingsregeling voor buitenlandse investeerders wordt versoepeld. De geldigheidsduur van de eerste verblijfsvergunning gaat omhoog van 1 naar 3 jaar. Daarnaast vervalt de eis van een accountantsverklaring over de herkomst van het te investeren vermogen. Ook versoepelt de toetsing van de investering. Investeringen in onroerend goed voor bewoning worden voortaan uitgesloten.

Personeel en beroepseisen

Compensatie werkgever voor transitievergoeding na langdurige ziekte
Ontslaat u een werknemer die langer dan 2 jaar ziek is? U betaalt de transitievergoeding, maar wordt door UWV gecompenseerd met geld uit het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf).

Sluit u uw bedrijf vanwege uw eigen pensioen of langdurige ziekte? Ook dan verzorgt UWV de vergoeding aan uw medewerkers uit het Awf.

Daarnaast vereenvoudigt UWV de procedure van ontslag en dossier.

Uitzondering ketenbepaling seizoenswerk
De regels voor flexwerk veranderen. In het seizoenswerk (zoals horeca en land- en tuinbouw) mag u straks na 3 maanden een nieuw contract geven. Nu geldt nog dat werknemers na een opeenvolging van 3 contracten een vast contract moeten krijgen, tenzij u een tussenpoos van 6 maanden neemt. Het verkorten van de termijn moet worden afgesproken bij cao.

Verplicht inschakelen ondernemingsraad bij topsalarissen en pensioenen
Is uw pensioenregeling ondergebracht bij een pensioenfonds en wilt u deze wijzigen? Dan moet straks eerst de ondernemingsraad (OR) hiermee instemmen. Dit hoeft niet wanneer in de geldende cao al afspraken over pensioenen bestaan.

Heeft uw bedrijf meer dan 100 werknemers? Dan bent u straks verplicht de verhouding tussen het salaris van de top en de gewone werknemers jaarlijks te bespreken met uw ondernemingsraad.

Weigeren VOG op basis van politiegegevens
Het is straks mogelijk dat uw medewerker geen verklaring omtrent het gedrag (VOG) krijgt op basis van alleen politiegegevens. Nu kan Justis alleen een VOG weigeren als justitiële gegevens van de aanvrager in het Justitieel Documentatie Systeem (JDS) staan. Politiegegevens zijn hierbij ondersteunend.

Wettelijk minimumloon per 1 juli 2016
De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen 1 juli 2016. Via de “rekentool minimumloon” kan uitgerekend worden wat iemand op dit moment minimaal hoort te verdienen per maand, week, dag en uur.

Het wettelijk brutominimumloon (WML) voor werknemers van 23 jaar en ouder bij een volledig dienstverband wordt per 1 juli 2016:

  • € 1.537,20 per maand;
  • € 354,75 per week;
  • € 70,95 per dag.

Sociale verzekeringen en bijstandsuitkeringen per 1 juli 2016
Per 1 juli 2016 worden de Participatiewet, IOAW en IOAZ, AOW, Anw, Wajong, WW, WIA, WAO, ZW en TW aangepast als gevolg van de stijging van het wettelijk minimumloon per 1 juli 2016.

Dit komt doordat deze uitkeringen gekoppeld zijn aan het wettelijk minimumloon. Het minimumloon stijgt van € 1.524,60 naar € 1.537,20 bruto per maand.

Bedrijfsvoering

Aanbestedingsregels veranderen
De Aanbestedingswet 2012 wordt aangevuld met nieuwe Europese richtlijnen. Het is straks niet meer mogelijk om de oude modellen eigen verklaring te gebruiken voor aanbestedende diensten en speciale-sectorbedrijven. Het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) is straks verplicht.

Ook verdwijnt het zogenaamde 2B-regime. Straks kunnen alle burgers en/of ondernemers meedingen naar dergelijke opdrachten.

Invoering civiel bestuursverbod
Er komt een civielrechtelijk bestuursverbod voor bestuurders van rechtspersonen die zich bezig houden met faillissementsfraude. Een bestuurder met een bestuursverbod kan niet langer bestuurder blijven van het failliete bedrijf. Ook bij andere rechtspersonen waar hij bestuurder is, kan hij niet langer aanblijven. Bovendien kan hij niet opnieuw bestuurder of commissaris worden. Het bestuursverbod duurt maximaal 5 jaar. Doel van het bestuursverbod is faillissementsfraude bestrijden.

Kamerverhuurder betaalt bemiddelingskosten
Bij kamerverhuur betaalt u straks de bemiddelingskosten wanneer een bemiddelaar zowel voor u als de huurder optreedt. Nu kunnen die kosten nog in rekening worden gebracht bij zowel u als de kamerhuurder.

Vaste vergoeding vervangt energierekening zeer zuinige huurwoning

U kunt als verhuurder straks met uw huurder een vaste vergoeding overeenkomen voor de energieprestatie van de huurwoning. Deze vergoeding hoort niet bij de huurprijs en is bedoeld voor energiebesparende voorzieningen aan de woning. De energieprestatievergoeding kan zo de energierekening bij normaal gebruik vervangen.

De vergoeding geeft u meer zekerheid over het bedrag dat u in rekening mag brengen. Ook geeft hij inzicht in de exploitatiemogelijkheden voor zeer energiezuinige woningen.

Acquisitiefraude wordt strafbaar
Er komt een duidelijke straf op acquisitiefraude en een betere bescherming tegen oneerlijke handelspraktijken. Behalve telefonische misleiding of misleiding via een vertegenwoordiger, vallen ook de zogenaamde spookfacturen onder acquisitiefraude.

Meer mogelijkheden voor aanbieden tijdelijke huurcontracten
Verhuurders krijgen meer mogelijkheden om een tijdelijk huurcontract aan een huurder aan te bieden:

Voor een zelfstandige woning mag de verhuurder straks een huurcontract voor (bepaalde) korte tijd aanbieden. Aan het einde van de maximale termijn van 2 jaar of korter eindigt de huur zonder opzegging. Deze maximale termijn geldt niet voor zelfstandige sociale huurwoningen.

Voor onzelfstandige woningen mag de verhuurder een huurcontract van maximaal 5 jaar aanbieden.

De verhuurder kan straks op grond van ‘dringend nodig hebben voor eigen gebruik’ de huur opzeggen bij bepaalde doelgroepen zoals jongeren, promovendi en grote gezinnen.

De verhuurder kan straks makkelijker ontruiming eisen na afloop van een afgesproken termijn, omdat de verhuurder zelf of de vorige huurder de woning (weer) wil betrekken. Zo worden meerdere tussenhuren en verlenging van de tussenhuur mogelijk.

De verhuurder kan straks ook een te koop staande huurwoning tijdelijk verhuren.

Vergunning importeren vuurwerk
Als u vuurwerk wilt importeren, hebt u straks mogelijk een vergunning van de minister van Infrastructuur en Milieu (IenM) nodig. Er komt een gedragscode die de vuurwerkbranche vanaf de import tot aan de verkoop verantwoordelijk maakt voor de veiligheid en legaliteit van vuurwerk.

Bedrijf starten

Bedrijf oprichten in de Europese Unie wordt eenvoudiger
U kunt straks makkelijker een bedrijf in het buitenland oprichten. Dit wordt mogelijk door nieuwe Europese regelgeving voor het vestigen van een besloten eenpersoonsvennootschap met beperkte aansprakelijkheid in het buitenland.

De regelgeving in de EU-lidstaten wordt op elkaar afgestemd. Zo komt er 1 Europese inschrijvingsprocedure. Ook krijgt u de mogelijkheid om u online in te schrijven met een uniform model voor statutaire bepalingen. Voor oprichting hebt u een maatschappelijk kapitaal nodig.

Rechtspraak en rechtshulp

Recht op eerlijk proces in Grondwet
Het recht op een eerlijk proces voor een onafhankelijke en onpartijdige rechter binnen een redelijke termijn wordt toegevoegd aan de Grondwet. Ook wordt het recht op toegang tot de rechter gewaarborgd. Deze grondrechten zijn nog niet in de Grondwet opgenomen.

Digitalisering en vereenvoudiging rechtspraak
De rechtspraak wordt toegankelijker en sneller door eenvoudiger procedures en digitalisering. U en uw procesvertegenwoordiger kunnen straks communiceren met de rechter vanuit uw eigen digitale omgeving. U krijgt hiervoor een digitaal dossier op ‘Mijn Zaak’ op het Digitaal loket rechtspraak. U start de procedure met een digitaal formulier. Dit dient u in met DigiD of eHerkenning.

Digitaal procederen verplicht
Als ondernemer, advocaat of deurwaarder moet u straks digitaal procederen bij de civiele rechter en bestuursrechter. U mag geen papieren stukken meer indienen.

Nieuwe basisprocedure in civiele zaken
In civiele zaken staat de mondelinge behandeling centraal. Er komt een nieuwe basisprocedure:

  • schriftelijke ronde (indienen van een eis en indienen van een reactie door de wederpartij);
  • mondelinge behandeling;
  • uitspraak.

Extra stappen zoals re- en dupliek of pleidooi zijn niet langer standaard onderdeel van de procedure.

Starten van de procedure
In civiele zaken vervalt het onderscheid tussen dagvaardingsprocedures en verzoekschriftprocedures. Als u de procedure start, maakt u uw eis of verzoek bekend bij het gerecht. Als er een wederpartij is, moet u die op de hoogte stellen van de procedure.

Hoger beroep en cassatie in civiele zaken
Er komt een eenvoudige, digitale procedure voor civiele zaken in hoger beroep en cassatie. De procedure in hoger beroep begint straks met 1 inleidend document, de procesinleiding. In dit inleidende document staan de vorderingen en verzoeken. Bij cassatie begint de procedure met de indiening van een uniforme procesinleiding bij de Hoge Raad.

Juridische sector betaalt kosten tuchtrechtspraak

Er veranderen een aantal zaken in het tuchtrecht:

  • De juridische sector betaalt straks (mee) aan de kosten van (het toezicht op) de tuchtrechtspraak van hun beroepsgroep.
  • De juridische sector kan straks meer gebruik maken van bestaande, laagdrempelige geschillenafdoening, zoals mediation.
  • Er komt een nieuw griffierecht waardoor klachten van weinig betekenis niet langer voor de tuchtrechter komen.
  • De tuchtrechter doet straks ook uitspraak over een veroordeling in de kosten van de tuchtprocedure.

Wet Huis voor Klokkenluiders
Bij het Huis voor Klokkenluiders kunnen klokkenluiders terecht die binnen hun eigen organisatie geen gehoor vinden voor hun klacht. De wet wil de meldmogelijkheden en de bescherming van werknemers verbeteren.

About The Author